TERESITA PARRA

District:
SAN ELIZARIO ISD

Address:
P O BOX 920
SAN ELIZARIO, TX, 79849-0920

Phone:
(915) 872-3900

Email:
tparra@seisd.net